Rumi دوستداران شمس ,مولوی discussion

3 views
سخني كوتاه

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Rahi (last edited Aug 25, 2016 12:19PM) (new)

Rahi | 1 comments همه زيبايی های بی پيرايه ازعشق سرچشمه می گيرند،اماعشق از چه چيز سرچشمه می گيرد؟ عشق از جنس چيست ؟ اين فرا طبيعی از کدامين طبيعت جاری شده است؟ زيبايی زاده ی عشق است. عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها . توجه ای متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بی پيرايه است . توجه ای زنده به همه ی زنده ها .

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
که جان را و جهان را بیاراست خدایا
زهی شور زهی شور که انگیخته عالم
زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا
فروریخت فروریخت شهنشاه سواران
زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا
فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم
ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا
ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون
دگربار دگربار چه سوداست خدایا
نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم
چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا
چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دلها
غریبست غریبست ز بالاست خدایا
خموشید خموشید که تا فاش نگردید
که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا


message 2: by f. (last edited Aug 25, 2016 12:20PM) (new)

f.  | 1028 comments Mod
بیشتر بگویید زیباست
اندک اندک جمع مستان میرسند


message 3: by f. (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

f.  | 1028 comments Mod
مولانا در 16 دسمبر 1273 میلادی به سن 66 سالگی در قونیه وفات نمود که در مراسم تدفین ان هزاران اشخــاص بزرگ و مهم از قبرس اسرایل ایران عرب ها ترکیه وغیره اشتراک داشتند.و هر کدام همین میگفت مولانا نه تنها مربوط به دین اسلام بود بلکه به همه ادیان احترام داشت ومعتقد به همه ادیان دانسته میشد.

موصوف در نوشته های خود تذکار داده بود که مرگم شاید افتاب نشست را نشان دهد ولی در حقیقت افتاب نشست نبوده بلــکه افتاب برامد میباشد.و نباید در وفاتم غمگین با شید.

source:
http://www.khawaran.com/HakamiZahir_M...


back to top