انجمن شعر discussion

19 views
كارگاه شعر > نفرين

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ARAZ (new)

ARAZ (ARAAZ) | 65 comments نفرين به ناله هاي پريشان

به ميل هاي شوم گريبان

به زاغ هاي پست زر اندود

نفرين به هوس هاي شتابان


طيبه تيموري | 180 comments درود
تعالی زیبایی در مفاهیم سروده شده شما به چشم می خورد
یعنی هرآنچه تهی از آرامش است
...

با اینکه با نگاه نفرینی به مسائل مشکل دارم دوست دارم باقی شعرتان نوشته شود
نتیجه برایم مهم است

....

در رابطه با "میل های شوم گریبان" من کمی دچار مشکلم در درکش
به نظرم ترکیب جالبی نیست
در مصرع آخر هم به نظرم شکستی در وزن وجود دارد


موفق باشید


message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments خب، البته مداد رنگی پیش دستی کرد! :دی

ولی این مانع نمی شه من هم نظرم رو بگم. به نظر من شما ترکیبات جالبی استفاده نکردید (میل های گریبان، کلاغ زر اندود). ممکن است این ترکیبات برای شما دارای مفهوم باشند، ولی برای مخاطب (یعنی بنده ی حقیر) نا آشناست


message 4: by ARAZ (new)

ARAZ (ARAAZ) | 65 comments ممنون از بازخورد

ميلهاي شوم گريبان اندسته از اميال است كه گريبان بشر را گرفته و رهانمي كند. و زاغ زراندود زاغي است كه خودش را طاووس جا ميزند.


message 5: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 12/5


message 6: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments باز این بهزاد نمره داد! :دی


message 7: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
Mahyar wrote: "باز این بهزاد نمره داد! :دی"

;)


back to top