داستان كوتاه discussion

15 views
اربــاب

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahyar (last edited Jun 13, 2010 02:10PM) (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments مـَرد،
جاودان سیمای نـَخوت
هم چو کوهی قائم و تنها
دلی از سنگ های آتشین
تشنه ی تخدیر و تزویر
غرق در مرداب ژرفی از حقارت ها

این چنین ایم!
خون تان را می مکیم، زخم هاتان می دریم!
بر گورهاتان خاک نـَفرت افکنیم
سنگ ِ نومیدی بر آن ها می زنیم
داغ بر دل هایتان وا می نهیم
مرگ بر افکارتان می گستریم

ما همان هاییم که روزی چشم هامان بر نگاه ِ پست تان می دوختیم
در خیال ِ عشق تان می سوختیم

در حسرت ِ لبخندتان ما اشک ها می ریختیم
از پیچ ِ گیس ِ شوم تان ما قصه ها می ساختیم

خشک مان کردید
ساقه مان از خاک ِ سرد ِ قلب تان انداختید
زجرمان را خواستید
خون مان را ریختید
مرگ مان را خواستید

جاودان خشکیده ایم
صورتی از نـَفرت و خشم
نعره هامان آه ِ حسرت
روح مان از جنس ِ پولاد
چشم هامان مست ِ شهوت
ذهن هامان بنده ی قدرت
قلب مان چون مجمری در خشم ِ دیرین سخت می سوزد

در حقارت افتخاری یافتیم
از دو رویی فهم ِ دیگر ساختیم
این چنین خوراک تان دادیم از افکارمان
این چنین تخدیرتان کردیم با آغوشمان
خام تان کردیم
پست تان کردیم
مسخ تان کردیم
تا به آن جا که دروغی ساختید:

« مـَرد،
جاودان سیمای مغرور
هم چو کوهی استوار
دلی مانند ِ دریاهای آبی بی کران و مهربان
تشنه ی پاکی و صلح
آزاده و بی باک و آزاد از حقارت ها

ما در آغوش ِ تو آرام ایم
ما با یاد ِ تو هر شام می خوابیم
ما صبح را در چشم ِ تو هر لحظه می جوییم
ما عشق را هر شب در آغوش ِ تو می یابیم!»

مـَرد،
تشنه ی تخدیر و تزویر
جاودان سیمای نـَخوت
غرق در مسخ ِ حقارت ها
این چنین تزویر را بنیاد کرد
این چنین افسوس را افسانه کرد
آری،
چنین او خویش را اربــاب کرد


message 2: by faranak (new)

faranak | 189 comments داستان تكراري تاريخ ما

زيبا بود


message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments بالأخره یکی طلسم رو شکست! :دی

خوشحالم که خوشتون اومد

;)


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments اعتراض: من بدم نیومده بود
:D


message 5: by faranak (new)

faranak | 189 comments نمیدونم چطوری توی تاپیکها گم شده بود

امروز صبح تازه پیداش کردم

موفق باشی


message 6: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments پاسخ اعتراض: من این ور رو گفتم، نه اون ور! :دی


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments موافقت: حالا فهمیدم
:D


message 8: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments مباینت: جیگرتو! :دی
:))


message 9: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments faranak wrote: "نمیدونم چطوری توی تاپیکها گم شده بود

امروز صبح تازه پیداش کردم

موفق باشی"


بازم ممنون فرانک جان


back to top