انجمن شعر discussion

21 views
كارگاه شعر > جام جهانی

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments جهان جام نمی خواهد
بشر گرسنه است
نان
آزادی
فرهنگ
ایمان
اندیشه
عشق


طيبه تيموري | 180 comments پس شادی و سرگرمی چه؟‏


message 3: by Ashkan (last edited Jun 13, 2010 08:38AM) (new)

Ashkan Ansari | 395 comments چی بگم. فکر کنم اگر جام را حداقل از ایران بگیریم، باید فاتحه مولوی و حافظ و سعدی و خیلی ها دیگر را بخوانیم. شما بیا از جام بگذر، نان و فرهنگ و آزادی و اندیشه و عشق را بده!؟


message 4: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments Ashkan wrote: "چی بگم. فکر کنم اگر جام را حداقل از ایران بگیریم، باید فاتحه مولوی و حافظ و سعدی و خیلی ها دیگر را بخوانیم. شما بیا از جام بگذر، نان و فرهنگ و آزادی و اندیشه و عشق را بده!؟"


ما خودمونم از اون گرسنه هاییم اشکان جان:)


Medad Rangi wrote: "پس شادی و سرگرمی چه؟‏"

نمیدونم شاید حق با شما باشه ولی متاسفانه یا خوشبختانه من تو این موارد نگاهم خیلی رادیکالیه و سخت گیرانه


message 5: by Mahan (new)

Mahan | 121 comments انديشه ات را مي ستايم
رفيق


message 6: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments مرسی از حضورت ماهان جان


message 7: by Kaveh (new)

Kaveh | 72 comments ? چه ربطی به هم دارن


message 8: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 176 comments جهان جام بی
عشق
فرهنگ
آزادی
ایمان
و
اندیشه نمی خواهد

.
.
شاید اینطور هم بشه

به هر حال جام اینچنینی نمی خواهیم
.
.
زیبا بود


message 9: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments جهان جام مــــی خواهد
چون بشر گرسنه است، لیک
نه نانی هست،
نه آزادی
نه فرهنگ
نه ایمان
نه اندیشه
.... نه عشق


back to top