داستان كوتاه discussion

18 views
جام جهانی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments جهان جام نمی خواهد
بشر گرسنه است
نان
آزادی
فرهنگ
ایمان
اندیشه
عشق


message 2: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments مرسی از نظرت محسن جان


back to top