داستان كوتاه discussion

24 views
گریه

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments وقتی از ناودان زمان
خاطراتت چکه میکند

هوای ذهنم تر می شود

نگاه کن
پنجره ی چشمانم خیس است


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
طرح بسیار خوبی بود.
موفق باشی.


message 3: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments مرسی از اینکه خوندیم مهدی جان بهروزی


message 4: by faranak (new)

faranak | 189 comments من هم خوشم اومد
زيبا بود ممنون


message 5: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments خوشحالم که خوشتون اومد فرانک


back to top