زنده به گور زنده به گور discussion


20 views
sadegh hedayat

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Reza (last edited Aug 25, 2016 12:17PM) (new)

Reza hamishe mano yade siahiha mindaze aslan az kethash khosham nemiad


message 2: by Alireza (new) - added it

Alireza اصولا هدایت جلوتر از زمان خودش میاندیشید. و فراتر از فرهنگ مردمش بود.


back to top