داستان كوتاه discussion

56 views
نوشته هاي كوتاه > بدون عنوان / محسن ص

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments در یک کلام عالی


message 2: by elham (new)

elham (laaalaaammm) | 90 comments خوب و دلنشین


message 3: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments خونده بودمش ولی نه اینجا
باز خوندمش
و باز لذت بردم

قلمت جاوید


message 4: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 70 comments داشتی تقابلی رو نشون می دادی
تو و پسر آقا رحیم
بوس میکردی و کارای دیگه
بوس می کنه و کارای دیگه
باز بنویس
میخوام بخونم
زود باش محسن


message 5: by Behzad, دیوونه (last edited May 04, 2010 05:57AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
یاد داستان "چی فکر می کردیم، چی شد" افتادم
;))
شنیدیش که ؟
جالب بود


طيبه تيموري | 659 comments زبانت تازه بود اما حرفت نه

ولی ارزش خوندن داشت
موفق باشی


message 7: by faranak (new)

faranak | 189 comments قشنگ بود آقا محسن
فكر ميكنم از نظر شخصيتي آدم با اعتماد به نفس بالايي
باشي
از نوشته هات اينطور استنباط كردم


message 8: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments داستانک فوق العاده ای بود
ممنون
آقامحسن


message 9: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments قلم نو و خلاقانه تورو دوست دارم
نويسنده ء جوان!


message 10: by Baran54 (new)

Baran54 | 20 comments دوست داشتنی بود


message 11: by Hossein (last edited May 26, 2010 01:25PM) (new)

Hossein faqihy(faghihi) (hosseinfaghihi) | 1 comments " الان بیشتر از پارسال پول ندارن"
این خیلی جالب بود موفق باشی


back to top