عکاس خونه discussion

35 views
مناظر شهری > مرکز ثقل center of gravity

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 209 comments Modmessage 2: by Mahsa (new)

Mahsa Emami | 57 comments آنها که به سر در طلب کعبه دویدند
چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند
رفتند در آن خانه که بینند خدا را بسیار بجستند خدا را ندیدند
چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف
نا گاه خطابی هم از آن خانه شنیدند
که ای خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ
آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند


back to top