عکاس خونه discussion

27 views
مردم > بچه های دیروز old children

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
[image error]

عکاس این عکس من نیستم اما خواستم شما رو هم در لذت دیدن این عکسهای قدیمی سهیم کنم.
عکس پدربزرگ من به همراه خواهرهاش از آدمای این عکس فقط دو نفر باقی مونده اند


message 2: by Naghmeh (new)

Naghmeh | 24 comments گاهی خواستن توانستن نیست
یه هشتاد سالی باید زودتر پا بر عرصه مینهادی برای گرفتنش
:-D

خیلی زیباست
حیفه
ترمیمش کن


message 3: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
ممنون از نظرت
بر روی دو چشم


back to top