انجمن شعر discussion

24 views
كارگاه شعر > کوچه باغ زندگی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by فرشته (new)

فرشته Lili | 7 comments در گذر از کوچه تنهاییم
دیدم
کودکی گریان از چهره ی من آرام شد
یعنی
می توان بود هنوز.


message 2: by فرشته (new)

فرشته Lili | 7 comments توانستن:اراده در کنار امکان داشتن


back to top