عکاس خونه discussion

38 views
عکاسی ماکرو > غزال فرش من oryx of my carpet

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
[image error]


message 2: by Naghmeh (new)

Naghmeh | 24 comments !قشنگ ،دستاییه که این گره هارو زده

!یه نمای کلی از نقشه بده گالیور
:-D


message 3: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
در اولین فرصت یه نمای کلی میگرم میذارم
حالت نقش شکارگاه رو داره
ضمن اینکه فرش ماشینیه نه دستباف پس دستای ماشین درد نکنه


back to top