داستان كوتاه discussion

27 views
مسمط بلند عاشقی / مهدی بهروزی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
مسمط بلند عاشقی
تعویذ نا بهنگامت
و چشمهایت
سیاهی دلم
که مثل همه رفتگان
سیاهکل
"مرده می برن کوچه به کوچه"
بگذار از اول بگویم
عشقت که بوی گس بگیرد
خسیدگی دوست داشتن
همچنان
که تاب بیاوری
همان
مسمط بلند عاشقی
که سالها گول خورده ای
خو ش نوا صدای دلت
که خوش نواخت
گول
همه چیز از تکرار شروع می شود
مکر مکرر عادت
دهیایی فراموشی
اصلا همه چیز همین جاست
توی سفره های خالی
نان
نمک
نمک زخم رفتنت
پشت اقیانوس عصیان
احتضارم را ببین
رحم کن بر دل عاشق
رحم
رشگ ماه و مهر
امشب دلم باز
باز
هوای تو
و من تنها
میان این همه مسمط بلند عاشقی.


30/11/88
اصفهان

message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون محسن جان.


back to top