انجمن شعر discussion

10 views
كارگاه شعر > افسانه

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments چون قالب یخی که بر آب نشسته است
بنگر چگونه بدست خالق خود ذوب میشوم
فرق میان کوه و کاه یک حرف بیش نیست
کوه بودم حالا, به حرف تو چون کاه میشوم
آیینه ام که هر چه دیده ام فراموش میکنم
سنگی زدی ببین چه زلال خورد می شوم
من رسم کرده ام روی نمودار زندگی خود
حق با تو است,تنها بدست تو پایدار میشوم
حالا نترس برو به همه بگو شرح عاشقت
من با فسون توست که افسانه می شوم


message 2: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments مرسی باعث افتخار ماست


back to top