داستان كوتاه discussion

73 views

Comments Showing 1-13 of 13 (13 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

من خالی از عاطفه و خشم | 27 comments ازت خواهش مي كنم جيغ نزن.
جالب بووووووووود


message 2: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 70 comments بعضي جيغ زدن ها اما شيرينه محسن جان
بزار جيغ بزنن


message 3: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 70 comments من گاهی بدجور جیغ میزنم
علت اینکه گوشم دیگه نمیشنوه
بخاطر جیغ های خودمه


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments مامانت (مامانش) دوران کودکی و نوجوانی و زناشویی آرامی داشته گویا
:)


نوشته ی خوبی بود


message 5: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments .......
.
.
.
نشنيدي؟
آخه - خودت مي گي جيغ نزن


message 6: by Arsam (new)

Arsam | 42 comments نمیشه , خیلی وقتا باید جیغ زد


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments نوشته جالبی بود

.
.
.
.
میشه جیغ بزنم!؟


message 8: by [deleted user] (new)

مي خواي بگي

من جيغ جيغو هستم؟


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments میترسم جیغ بزنم :) تموم بشی...جیغ نمیزنم :)ء


message 10: by faranak (new)

faranak | 189 comments جيغ ميزنم اما بيصدا
آخه اين يكيو خوب يادم دادند


message 11: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments با اینکه میدونم اسپم هستش و از همگی معذرت میخوام اما:ء


مهتاب نه....مهتابی :) ممنون میشم


message 12: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments میدونی بار سوم کیه
وقتی برای اولین بار ببینمت
از ترس جیغ می زنم
.
.
.


message 13: by mohammad (last edited May 14, 2010 11:49AM) (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments جالب بود
عین دیالوگ یه فیلم کمدی میمونه

پرستار آسایشگاه روانی:
برو تو اون اتاق هر چقدر میخای جیغ بزن تازه میتونی سرت روهم بکوبی به دیوار


back to top