انجمن شعر discussion

19 views
كارگاه شعر > برخوانی دستانش

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kaveh (last edited Feb 19, 2010 11:21PM) (new)

Kaveh | 72 comments سرود ناهماهنگیست...

باران طراوت دستانت

دریده گرمشان...

خواسته ی بیپروایشان در فشردن

و رقص بی مرز بیشرم بند بند انگشتانت
و به هنگام آغوش و ناهنگام چنگ انداختنشان...


نیرنگ نوازشی با وزنی از هجاهای آسمان

که گویی سنجیده و نیک راز نهان حسرت را از سر آغاز تا آنجا که خوی کرده به تمنا مینشینم
میداند

همداستان و همدستان با سرشت گهرنازت


های ای جهان ساخته

تو را چه همزاد میشناسم

message 2: by Ahmad (new)

Ahmad | 67 comments من لفظ حماسی و پر از اعتماد شما را دوست دارم و بی پروایی کلام در قالبی فاخر بسیار زیباست
موفق باشید


message 3: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
لذت مي برم از خواندن سطر سطر شعرهايت شاعر و ممنون


message 4: by Kaveh (new)

Kaveh | 72 comments ممنون از شما سروران گرامی


back to top