داستان كوتاه discussion

42 views
نوشته هاي كوتاه > داستان آن دسته که به خودکفایی رسیدند

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments خودشان می زدند و خودشان می رقصیدند!


پ.ن : برداشت سیاسی موقوف وگرنه فیلتر تر می شویم!!


message 2: by محسن (new)

محسن | 228 comments سلام محسن جان
درسته که گروه خیلی بی صاحب شده ولی این نوشته ها جاشون توی نوشته های کوتاهه
در ضمن از این که محسنها این قدر زیادند توی گودریدز و از آشنایی با شما خوشحالم


message 3: by محسن (new)

محسن | 228 comments پیدا کنید محسنی را که محسن با او موافق است


message 4: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments اینم احترام به محسن ها با این که خلاف آن است که می پندارم


message 5: by Ava (new)

Ava | 100 comments محسن wrote: "خودشان می زدند و خودشان می رقصیدند!


پ.ن : برداشت سیاسی موقوف وگرنه فیلتر تر می شویم!!"خودشان می خندیدند.


back to top