انجمن شعر discussion

15 views
كارگاه شعر > قابله

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sadeq (new)

Sadeq | 8 comments
زمان
فريادهاي زايمان زني را
پيوسته در دست‌هاي منجمد خويش
مي‌فشارد
كهنه‌تر از تقلاي پسربچه
شيپور نواخته‌ي گوزنيست
كه بر خاكستري از دشت
چشم دوخته


message 2: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
شروعش خيلي جالب بود ولي نتونستم معني سطرهاي آخر رو متوجه بشم. چرا كه هيچ تشابهي در اعضاء گوزن و شيپور نديدم. شايد خوب نگاه نمي كنم.
ممنون و موفق باشيد


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments از شاخ گوزن برای شیپیور استفاده می شده است آزاده خانم.


message 4: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
Mehdi wrote: "از شاخ گوزن برای شیپیور استفاده می شده است آزاده خانم."

از شاخ گوزن؟
نميدونستم. ممنون


back to top