داستان كوتاه discussion

30 views
داستان كوتاه > داستان آن سالک نوین

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments دنیا کلی برایش بزرگ شده بود...

وقتی مانیتور 21 اینچ خرید!message 2: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments هنوز من می گویم
هست!message 3: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments اما خوشحاليش چه عمر كوتاهي داشت
به درها قفل زده بودن


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments دنیای مزخرفیه
مدام بزرگ و کوچک میشهmessage 5: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments ArEzO.... wrote: "اما خوشحاليش چه عمر كوتاهي داشت
به درها قفل زده بودن"


نظر غم انگیزی بود! شاید به فقل ها فیلتر شکن بزند البته اگر سرعت اینترنتش جواب دهد


طيبه تيموري | 659 comments سهم من این است
سهم من آسمانی است که آویختن پرده ای آنرا از من می گیرد


back to top