داستان كوتاه discussion

37 views
گفتگو و بحث > ولن تاین

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments ممحسن این قدر نا امید نباش! نصفی ها به خاطر فیلتر نمیان! نصفه ی دیگه هم پر مشغله اند! فعلاً من و تو می نیم این جا همدیگر رو دوست بداریم! :دی عاشقانه موزیانه


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ولنتاین چی آقا محسن های عزیز؟؟؟
روزگارمون رو نمی بینید ؟ توقع والنتاین دارین؟


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments
بر فرض که کسی، کسی رو هم دوست داشته باشه
مگه باید اینجا گفت ؟

پ.ن:
عشق هم اگه قرار باشه بمیره، همون بهتر که بمیره


message 4: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments عشق هم اگه قرار باشه بمیره، همون بهتر که بمیره

موافقم


message 5: by hamid (new)

hamid farzanehfar (danosh) | 9 comments امیدوارم که دوستانت آنقدر زیاد باشه که هر روزت ولنتین باشه البته این دعا برای همه است مخصوصا در این حال و هوا


back to top