انجمن شعر discussion

32 views
كارگاه شعر > جیب +18ماه

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments محسن جان این نوشته شعر بود یا ترانه یا چیز دیگری؟
من که هرکاری کردم نتوانستم قبول کنم که این نوشته شعر باش.

موفق باشی.


message 2: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
سلام . من هم با آقای بهروزی موافقم .
ایده خوبی در ذهن شما بوده ولی اثرگذاری ندارد متاسفانه .

شاد باشید


message 3: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments من هم با دوستان موافقم

بدجوری تو خوندنش بلا تکلیف بودم

موفق باشی


message 4: by فرشته (new)

فرشته Lili | 7 comments :))
کلا زدی تو کار طنز!
خوبه،استعدادشو داری.


back to top