چشمهایش چشمهایش discussion


43 views
hi friend

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by helia (last edited Aug 25, 2016 11:01AM) (new) - rated it 4 stars

helia it's good for me.


اسحق انیس با رژرف نگری جالب داستان شکل می گیرد و ادامه پیدا می کند و ختم میشود......واقعان زیباست.


back to top