شعر سـپـيـد discussion

41 views
محمد علي بهمني

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod

!خود را نمي بينم
تو آينه نيستي؟
يا من
وجود ندارم


message 2: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod

عشق چشمي ست كه گاه
خود را به كوري مي زند
تا از خيابان عبورش دهي
بي كه بداني عبورت داد


message 3: by Faranak (new)

Faranak Bakhshipour | 9 comments شعرهای بهمنی را دوست دارم ...


message 4: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod
دوقلو هاي خورشيد
يا
راز سر بزيري من
...يا

چشمان تو
نقاشي خداست
خود را به مشاطه مسپار
جادو
باطل شدني ست

back to top