شعر سـپـيـد discussion

16 views
شبانه_1

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Abolfazl (new)

Abolfazl | 3 comments در این چهار دیوار

که بوی سکوت می دهد

در خیال جاودان رهایی

خش خش ورقهای در هم

صدایی ست به سوی تو.

آرامشی که در واژگان توست.

در ابعاد بی شکوه این چهار دیوار

رنگ تو آواز دوباره ای ست به ابدیت

تو که سر می دهی مرا

به غمگنانه ترین نوایی که

منم.message 2: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod
و تو، تو هستي كه مي شنوي
كه مي بيني
پس ترانه اي سر ده
كه پرواز خواهي كرد.


back to top