چاپ ممنوع / PROHIBITED TO PUBLISH discussion

110 views
دست نوشته ها/Yours > دلم برايتان تنگ شده است خدا

Comments (showing 1-5 of 5) (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nona (new)

Nona Jahanshahi | 2 comments در پي ساده سال هاي كودكي
هي دويدم و هي دويدم و
به هيچ جا نرسيدم

هي در پي هر پرواز
هر پرنده رابي طمع
به طعم طعامي خواندم
تا كه آخر, زاغي زيرك قصه ها
پنير مرا نيز ربود

هي زار زار گريستم
تا كه شايد پري, مرا نيز انسان كند
اما حالا مي دانم كه
سياوش تنها حكايتي ست و
آتش همچنان باقي ست

ديگر نه طعم شور كودكي دارم
و نه ساده سلام هاي پر معني
كه هرچه هست, باقي گلايه است
گلايه, گلايه ,گلايه

گلايه ات مي كنم
از مشق هايي كه در آن بابا نان ندارد
از كتاب هايي كه هنوز زير باران خيسند
از قطارهايي كه هنوز به مقصد نرسيده اند
از دروغ گوهاي شهر ما كه چوپان شده اند
و در هواي گرگ و ميش, خود به گله مي زنند

گلايه ات مي كنم از حكايت
هوس هاي حوا و هواي باز نيامدن
آخرمن كه مي دانم سيب بهانه عاشقي تو بود
نه جرم آدم
كه اگر جايزيم به خطا
پس جرم چيست؟
مجرم كيست؟
و اگرعامليم به گناه
حكايت نامه و نام هاي توچيست؟

همه اين ها را گفتم تا بداني
دلم برايتان تنگ شده است خدا


message 2: by Aria (new)

Aria (ariajasor) | 111 comments Mod
ممنون زیبا بود


message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 44 comments بهتر بود این شعر به زبان محاوره گفته می شد


message 4: by Nasim (new)

Nasim | 4 comments حکایت عشق حقیقی چنان پر نور و جذاب است که دیگر علاقه ها در کنارش،بی حد بی رمقند
این فقط جذبه حکایت آن است ،حقیقتش با عاشق چه میکند؟الله اعلمmessage 5: by Farzaneh (last edited Sep 16, 2010 01:04PM) (new)

Farzaneh (comet_1366) | 1 comments نونای عزیزم دلتنگیت خیلی قشنگ بود


back to top

24671

چاپ ممنوع / PROHIBITED TO PUBLISH

unread topics | mark unread