ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஜே ஜே சில குறிப்புகள் question


8 views
A deep , intellectual analysis of a character
Vivek Muralidharan Vivek Jan 28, 2015 09:17PM
Guys what do you think about the analysis of the character JJ in this novel?மொன்னையான...கடைந்தெடுத்த மார்க்சிய வெறுப்பை உமிழும்,... உள்ளொளி,தத்துவவிசாரம் போன்ற சல்ஜாப்புகளை கொண்ட.. 'ஒலக எலக்கிய' வீணன்


Krishna (last edited Feb 05, 2015 09:25AM ) Feb 05, 2015 09:24AM   0 votes
Characterization was very lively and straightforward. It is one of the best novel i have ever read.. I got the same kinda feeling when i red Jeyakanthan's Oru manithan Oru veedu Oru ulagam..


back to top