Disney sing-along and Songs! discussion

6 views
Moana > We know the way

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

This ones we know the way!


message 2: by amia (new)

amia (makevocaloidgreatagain) Tatou o tagata folau e vala'auina
E le atua o le sami tele e o mai
Ia ava'e le lu'itau e lelei
Tapenapena


message 3: by [deleted user] (new)

Olo Olo Pak'a
away away! Nack'ik'amobu'patiey


back to top