Selling the Invisible: A Field Guide to Modern Marketing Selling the Invisible discussion


1 view
TVC Quảng cáo tới đúng khách hàng mục tiêu

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

TVCphimquangcao Media Xây dựng Ý tưởng, Idea & Concept cho TVC - phim quảng cáo:
Đây là một phần công việc khác quan trọng sau chúng ta chia sẻ các mong muốn, mục tiêu và truyền cảm hứng của mình đối với Agency.
SẢN XUẤT TVC - PHIM QUẢNG CÁO ẤN TƯỢNG.
#ColorMedia #Phim_quang_cao #TVC_quang_cao
https://www.linkedin.com/posts/tvc-ph...


TVCphimquangcao Media Phim quảng cáo ấn tượng


back to top