Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Adding New Books > Please add book

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hugo (last edited May 15, 2020 01:45AM) (new)

Hugo Rijken (hugorijken) | 15 comments Could somebody please add this book:

Title: Technisch lezen in een doorlopende lijn
Auth: Marita Eskes
Publisher: Uitgeverij Pica
ISBN: 9789492525918
Pub Date: Mei 2020
Type: paperback
Pages: 300

Description:
Elk kind verdient het om goed te leren lezen. Als je niet geletterd bent, is het vrijwel onmogelijk om in de huidige maatschappij mee te komen. Uiteraard heb je kennis van de wereld en woordenschat nodig om teksten te begrijpen, maar met kennis en woorden alleen kun je geen tekens van papier aflezen.

Dit boek beschrijft op praktische wijze waarom goed technisch leesonderwijs van belang is, hoe het proces van technisch leren lezen verloopt en hoe hier in een doorlopende lijn vorm aan kan worden gegeven in de klas.

In het Nederlandse onderwijs kan nog veel winst worden behaald door méér leerlingen een goede leesstart te geven. In de groepen 1/2 is aandacht nodig voor mondelinge taalvaardigheid, fonemisch bewustzijn en letterkennis. In groep 3 leren leerlingen ‘de code kraken’: ze leren om de tekens op papier te vertalen naar woorden en zinnen. Dat proces gaat door in de groepen 4, 5 en 6: het voortgezet technisch lezen. Het is een misvatting om te denken dat het technische leesonderwijs daarmee is afgerond: ook nadat tot en met groep 6 is gewerkt aan (voortgezet) technisch lezen, is in de groepen 7 en 8 onderhoud en herhaling nodig om te voorkomen dat het leesniveau terugzakt. Cruciaal zijn een doorlopende lijn en professionele samenwerking binnen de school.

In dit boek lees je hoe het onderwijs in technisch lezen er in de dagelijkse lessen uit kan zien en hoe binnen de school op professionele wijze kan worden samengewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van wat onderzoek ons al jarenlang leert over effectief leesonderwijs. Het is bedoeld voor alle betrokkenen in het basisonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, taal-/leescoördinatoren en schoolleiders.

Publisher page: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/...

Thanks


message 2: by Camilla (new)

Camilla | 255 comments Added: Technisch lezen in een doorlopende lijn
I assumed the language is Dutch.


back to top