پنج اقلیم حضور: بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان پنج اقلیم حضور discussion


10 views
سوال

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Adil (new) - added it

Adil Salmi آیا متن اصلی کتاب به زبان فارسی است یا ترجمه از انگلیسی اگر دوستانی که کتاب را خواندن پاسخ بدن ممنون میشم


Parham تا اونجا که من فهمیدم از توضیحات پیشگفتار این کتاب ابتدا به صورت مقاله ای به زبان فرانسه با همکاری زنده یاد مسکوب چاپ شده (نزدیک به سی سال پیش) ؛ اما داریوش شایگان گفته که در برگردان فارسی بخش هایی را تکمیل کرده و برخی نقایص و کمبودها را برطرف کرده!
مقاله ی خیام رو خانم نازی عظیما و مقاله ی حافظ رو آقای محمد منصور هاشمی ترجمه کرده ند و خب بقیه رو هم اون طور که بر می آید خود جناب شایگان.

امیدوارم مفید بوده باشه!


back to top