داستان كوتاه discussion

32 views
نوشته هاي كوتاه > امروز - آزاده هاظمي زاده

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)
زن خيره شد به صورت اصلاح نشده اش و گفت:
حالم خيلي خوبه چون ديگه مي تونم از زندگي لذت ببرم

مرد پكي عميق تر از هميشه به پيپش زد و در حاليكه دود از دهانش خارج مي شد گفت:
كار شاقي نمي كني

زندگي لذت بخش هست
....


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments جفتشون از "افعال معکوس" استفاده کردن

message 3: by Afshin (new)

Afshin | 11 comments این گفتگو بهش میاد توی اون دنیا باشه.


message 4: by Athareh (new)

Athareh (athareh_22khyahoocom) | 34 comments خوب بود


message 5: by [deleted user] (new)

مرسي از همه


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments


موافقم صالح... ء


طيبه تيموري | 659 comments اگر زندگي او نباشد با آن صورت اصلاح نكرده


back to top