داستان كوتاه discussion

43 views
182

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments [image error]

عکس:خودم
مکان:حیاط خانه


message 2: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments برگ هم به گریه افتاد


message 3: by [deleted user] (new)

بخاطر شبنمي بر برگ


message 4: by Aga reza (new)

Aga reza saadatdost | 21 comments قطره اشک یک سبز


message 5: by Afshin (new)

Afshin | 11 comments نکنه اینم شنیده که : از عمر شبی گذشت و تو بیخبری!


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Afshin wrote: "نکنه اینم شنیده که : از عمر شبی گذشت و تو بیخبری!"

آخ اگه بارون بزنه !؟


back to top