داستان كوتاه discussion

23 views
جا یی که تو هستی

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Yasmina (last edited Sep 01, 2009 09:30AM) (new)

Yasmina | 49 comments این روزها
دیوارهای بسیاری فرو ریخته است
دیوارهای گورستان عمومی شهر نیز
دیگر چیزی نمی تواند
جدا کند ترا از من
جایی که تو هستی
دنباله شهری است
که من در آن زندگی می کنم
یاسمیناmessage 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ریبا بود یاسمینا خانم.
ممنون از این حس.
حس غریب قطعه بی نام و نشان بهشت زهرا
جسدهای یخ زده
و غسال هایی که شبانه سر کار می روند.


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments خیلی غم انگیز است. شاید هر کسی باید خودش حس کند تا عمق این غم را بفهمد. فقط آنها کمی خوشبخت تر از خانواده هایی بودند که تا پول گلوله هایی را که تن عزیزشان را دریده بود نمی دادند، جنازه اش را تحویل نمی گرفتند.
این چیزها اشک آدم را در می آورد.


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بسیار زیبا بود...
دنباله ی شهریست
که "ما" در آن "مردگی" می کنیم


message 5: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
واقعا توصيف قشنگي داشت
ممنونم


طيبه تيموري | 659 comments زيبا بود
زيبا


back to top