داستان كوتاه discussion

20 views
دلهره

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

طيبه تيموري | 659 comments دلهره دارم
مبادا شب فراموشمان كند
و همين حوالي بي ستاره
رويا تمام شود
بي آنكه يكديگر را باز يافته باشيم


ده مردادهشتاد وهشت


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
دلهره دارای ساختار قوام یافته ای است.
از زبانی خوب و روان بهره گرفته است اما مثل خیلی از شعرهای نو امروزی توضیح واضحات است.

کار خوبی بود.
لذت بردم.


back to top