داستان كوتاه discussion

22 views
از خون جوانان وطن لاله دمیده

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Yasmina (new)

Yasmina | 49 comments از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
در سایه گل، بلبل ازین غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده


چه کج رفتارى اى چرخ
چه بدکردارى اى چرخ
سر کین دارى اى چرخ


نه دین دارى نه آیین دارى اى چرخ
از اشک همه روى زمین زیر و زبر کن
مشتى گرت از خاک وطن هست به سر کن
غیرت کن و اندیشه ایام بتر کن
اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن


چه کج رفتارى اى چرخ
چه بد کردارى اى چرخ
سر کین دارى اى چرخ
نه دین دارى نه آیین دارى اى چرخ


از دست عدو ناله من از سردرد است
اندیشه هر آن کس کند از مرگ نه مرد است
جانبازى عشاق نه چون بازى نرد است
مردى اگرت هست کنون وقت نبرد است


چه کج رفتارى اى چرخ
چه بدکردارى اى چرخ
سر کین دارى اى چرخ
نه دین دارى نه آیین دارى اى چرخ

عارف قزوینی
message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments شاید زیباترین تصنیف عارف قزوینی باشد که البته آتشش بدجوری دامن خودش را گرفت
یاسمینای عزیز ممنون


back to top