داستان كوتاه discussion

45 views
نوشته هاي ديگران > اگر زنده‌ام هنوز

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Zainab wrote: "راستش، اگر زنده‌ام هنوز، اگر گه‌گاه به نظر می‌رسد که حتا پُرم از جنبشِ حيات، فقط و فقط مال بی‌جربزه‌گی‌ست.
..."از یادداشت های یک مُرده


message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments اگر زنده ای هنوز بدان معناست که لااقل یکی هنوز به زنده بودنت احتیاج دارد
message 3: by Ava (new)

Ava | 100 comments mohammad wrote: "اگر زنده ای هنوز بدان معناست که لااقل یکی هنوز به زنده بودنت احتیاج دارد

"


چه معنایی!طيبه تيموري | 659 comments به من هديه داده بودي اش
يك روز صبح كه رنگها عوض شده بودند
و بايد خودم دست بر زانو مي گرفتم و راه مي افتادم
به من
هديه اش داده بودي شايد با عشق
تكه اي از حياتت را براي سالهايي كوتاه به نام زندگي من


back to top