داستان كوتاه discussion

37 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments - بابایی ، تو و مامان چطوری با هم آشنا شدین ؟
- این و که ده بار تا حالا شنیدی پسرم
- نه بگو دیگه بابا، بازم بگو
(بابا بچه رو بلند می کنه و روی زانو می شونه)
- از اولش بگم؟
- آره از اول اولش
...پ.ن:
اما معمولا اینجوری نیست


طيبه تيموري | 659 comments دو تا اتفاق اتفاقي خوشايند
.
.
.message 3: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments بابایی ، تو و مامان چطور با هم آشنا شدین ؟
یک جورایی انتفاقی
چه جورایی انتفاقی؟
گیر نده پسرم اتفاقی دیگه
آهانback to top