Goodreads Librarians Group discussion

Dhanush Chandra Gautam
This topic is about Dhanush Chandra Gautam
10 views
Book Issues > Please Add Description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Bivek (new)

Bivek Bhandari | 737 comments Please add description to a book

https://www.goodreads.com/book/show/4...

उपन्यास "घामका पाइलाहरू" कै निरन्तरता यस उपन्यासलाई मान्न सकिन्छ । यस उपन्यास गोतामेको पूर्ववत् उपन्यास कै पात्र र प्रसङ्गलाई साथमा लिएर हिँड्छ तर उपन्यास घामका पाइलाहरूको विपरीत गाउँको परिवेशमा ढलेको छ । घामका पाइलाहरू जहाँ सकिएको छ, त्यहीँबाट "यहाँदेखि त्यहाँसम्म" सुरु भएको छ।


message 2: by Emily (new)

Emily | 13175 comments done


message 3: by Bivek (new)

Bivek Bhandari | 737 comments Emily wrote: "done"

Thank You.


back to top