داستان كوتاه discussion

38 views
نوشته هاي كوتاه > من خوبم ... باورکن

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Aug 22, 2009 03:59PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments
دلم یه روپوش سفید می خواد
که اصلنم تمیز نباشه
از اینا که آستیناشون خیلی بلنده

نه من آرومم باور کن
به کسی آسیب نمی رسونم

دلم یه خودنویس می خواد
سبز باشه بهتره
(ببین این تاپیک هیچ ربطی به سیاست نداره)
نترس
گفتم که بی آزارم
فقط
واسه همه چی دوس دارم شعر بگم
همین

دلم یه دیوار می خواد
که فقط مال خودم باشه
همین که کنار تختمه خوبه
قول می دم فقط بالای تخت خودم بنویسم
قول می دم

از من نترس
قول می دم اگه دعوامون شد مشت زیر چشمت نزنم
فقط موهات و می کشم
به شرطی قول بدی موهات و بذاری بلند شه
منم خوب غذا می خورم که بدنم پر ِگوشت بشه
تا تو راحت بتونی دندون بگیری
خب؟

من بی آزارم
اینا رو تو کارتمم نوشته


دلم
...
امممم
دلم یه پرستار می خواد
نه دوتا
شایدم سه تا

با یه آمپول ِبزرگ
از اونا که هنوز تا ته نرفته خوابت می بره

آهای
من واسه آمپولت هم می تونم شعر بگما
بلدم

بعدش
دلم خواب می خواد
تو نمی دونی
چه کیفی داره اینجور خوابیدن
اینجور بیهوش شدن


من آرومم
به کسی صدمه نمی زنم
آخه
شاعرم

*با تشکر از رییس دیوونه ها


message 2: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments

باور می کنم
آره
شاعری
و پی یه خواب راحت یه بیهوشی واقعی میگردی
شاید از بیداری، از دیدن ها و شنیدن ها خسته شدی
شاید دیگه طاقت تلخیه شعرهای دیروز و امروز رو نداری
شاید ذهنت از انباشتگی نگفتنی ها و نباید های دنیای آدم های عاقل ورم کرده
.
.
.
و صدها شاید دیگه

باور می کنم
می فهمم
انگار سال هاست شعر نگفتی
انگار سال هاست نخوابیدی
واسه همین میخوای باور کنی یه تخت، یه دیوار، یه خودنویس و شهرت دیوونگی کافیه واسه رهاییت
ولی نیست
هنوز درد و تلخی هست
نه؟
واسه همین چندتا پرستار با آمپول های بزرگ میخوای
واسه همین میخوای باور کنی اینجور بیهوش شدن کیف داره

تا اینجا باورت کردم دوست خوبم
اما باور نمی کنم
نه باور نمی کنم
با اون آمپول بزرگ هم آگاهیت، وجدانت و احساست به خواب بره
.
.
تو شاعری
حتی تو خواب

*****

بسیار عالی بود
نوشتت رو دوست داشتم و بارها خوندمشmessage 3: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments عالی
مرسی
خیلی قوی بود


طيبه تيموري | 659 comments دلم ديوونگي ميخواد


back to top