داستان كوتاه discussion

31 views
178

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

[image error]


message 2: by ArEzO.... (last edited Aug 21, 2009 08:12AM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments درجامه دانش به چند نامه ءایام گذشته
که با احتیاط نگهداشته شده بود برخوردم
این بازیچه ها وسایل سرگرمی خاطراتش بود

با قلبی لرزان سعی می کرد تا این بازیچه هارا
از دریای پرآشوب زمان بدزدد
وبه خود بگوید اینها فقط مال من است

آه
اکنون کسی نیست که دعوی تصرف آنهارا داشته باشد
ویا بهای آنهارا با نوازش های محبت آمیز بپردازد
کماکان نامه ها همین جا مانده است


یقینا محبتی در جهان وجود دارد
که اورا از فنای محض محفوظ خواهد داشت
محبتی همانند محبت او
که این نامه هارا با نوازش های آکنده از اشتیاق نگهداشت.


back to top