Dandelion - قاصدک discussion

12 views
شعروترانه > بيابانيست عشق

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments بیابانیست عشق ایدل که پیدا نیست پایانش
به منزل کی رسی تا گم نگردی در بیابانش

ندانم عشق را ملت ولی هر کس که عاشق شد
مسلمان کافرش میخواند و کافر مسلمانش

نه از کفرم حکایت کن نه از ایمان که عاشق را
رضای دوست می باید نه کفر است و نه ایمانش

اگر شادی رسد ور غم اگر زخمست ور مرهم
اگر رنج است ور راحت بود در عشق یکسانش

از آن رطل گران خواهم که گر نوشد از آن موری
نیاید در نظر خود گر بود ملک سلیمانش

به من ده ساقی از آن می که تا صبح قیامت هم
نمی آیند از مستی به خود یک لحظه مستانش

من و درگاه شاهی زین سپس گر فخر میباشد
طراز روی مهر و مه غبار و خاک ایوانش

گلستانست بیدل آتش عشق ای خوش آن آتش
قدم نه گر خلیلی تا ببینی خود گلستانش


message 2: by Jirjirak324 (new)

Jirjirak324 | 63 comments عشق"

از تو ای عشق در این دل چه شررها دارم/یادگار از تو چه شب ها چه سحرها دارم

با تو ای راهزن ِ دل چه سفرها دارم/گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم


*****************************


تو مرا واله و آشفته و رسوا کردی/////تو مرا غافل از اندیشهء فردا کردی


*****************************


آری ای عشق تو بودی که فریبم دادی///بوسه ها از لب یارم به رقیبم دادی

داروی کشتن من یاد طبیبم دادی////دل سودازده ام را به حبیبم دادی


****************************


ورنه این قدر مَهم جور و جفا یاد نداشت

هیچ شیرین سر خونریزی ی فرهاد نداشت


*****************************


گرچه ای عشق زتو چندان که شکایت دارم

که به عمری نتوانم همه را بشمارم


*****************************


باز هم گرم ِ می و مستی ی جانسوز توام

باز هم مونس و غمخوار شب و روز تو ام


****************************


باز اگر بوی گلی هست زگلخانهء توست

باز اگر بوی میی هست زمیخانهء توست


*****************************


شکوه بیجاست مرا کشتی و جانم دادی

آنچه از بخت طمع داشتم آنم دادی


*****************************


من ندیدم سخنی خوشتر از افسانهء تو

عاقلان بیهده خندند به دیوانهء تو


*****************************


کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق

آن دلی کز تو نلرزد به چه ارزد ای عشق


"عماد خراسانی"


message 3: by Jirjirak324 (new)

Jirjirak324 | 63 comments ممنون از انتخاب زيباتون


back to top