Goodreads Librarians Group discussion

17 views
Book Issues > wrong author, missing information

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by BouwmeesterBIB (new)

BouwmeesterBIB | 4 comments Hello,
I wanted to add a book, but it seems there is already an entry with the same ISBN number, but with a wrong author, and lots of information missing:

https://www.goodreads.com/book/show/6...

Could you add/change following things? (see https://www.vai.be/nl/publicatie/jaar...)

Title: Jaarboek Architectuur Vlaanderen 1996-1997
Author: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Publisher: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Pages: 293
Publishing date: 1998
Language: Dutch

Description:

Dit Jaarboek Architectuur Vlaanderen, 1996-1997, uitgegeven door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het Nederland, Frans en Engels, biedt een overzicht van de recente ontwikkelingen van de bouwkunst en de stedenbouw in Vlaanderen en Brussel. Het wordt ingeleid met een aantal artikelen die een kritisch inzicht bieden in de huidige stand van zaken en de rol van de architectuur belichten in de stedenbouw, de volkshuisvesting, de overheidsopdrachten en het gemeentelijk beleid. Het middendeel bestaat uit een selectie van projecten die in 1996 en 1997 ten uitvoer werden gebracht, van klein interieurverbouwingen tot grote kantoorgebouwen. Daarnaast bevat het boek ook een overzicht van de tentoonstellingen, publicaties en architectuurprijzen uit de beschouwde periode. Door dit alles is het een waardevolle bron van informatie en vormt het tevens een steunpunt voor de ontwikkeling van de architectuurdiscussie in Vlaanderen.

Cette édition des Annales de l'Architecture in Flandre, publiées par le Ministère de la Communauté flamande, passe en revue les récentes évolutions qui ont marqué l'architecture et l'urbanisme en Flandre et à Bruxelles. En guise d'introduction, une série d'articles présentent une vision critique sur la situation actuelle en mettant en exergue le rôle de l'architecture en matière d'urbanisme, de logement social, de commandes publique et la politique communale. La partie centrale de cet ouvrage consiste en une série de projets réalisés en 1996 et 1997, qu'il s'agisse de rénovations intérieures à petite échelle ou de grands immeubles de bureaux. Enfin, cet ouvrage contient également une liste des expositions, publications et prix d'architecture au cours de la période considérée. Ces différents éléments en font une source d'information précieuse et un document servant de base au débat architectural en Flandre.

Thank you!


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23422 comments Done. Is this a paperback or hardcover?


message 3: by BouwmeesterBIB (new)

BouwmeesterBIB | 4 comments Paperback. Thank you!


message 4: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23422 comments Added; thanks.


back to top