Christchurch Iranian Society Book Club discussion

1 view
عرفان

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad (new)

Behzad Dowran | 35 comments Mod
نخستین بار از معلم فارسی دبیرستان شنیدم
پای استدلالیون چوبین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود
هیجان انقلاب هنوز در هوا استشمام می شد
از «مصباح الهدایه ...» و «تفسیر سوره حمد» امام خمینی گفت و تاکید که مبادا سراغ این کتاب ها بروید که برای متناهیان است و نه مبتدیان و همین کافی بود که از سر کنجکاوی برویم ببینیم ماجرا چیست؟ و دروغ چرا؟ سر درنیاوردیم و عرفان ماند در قفسه تا سال ها بعد که بازار عرفان به اصطلاح سرخپوستی با کتاب های کارلوس کاستاندا داغ شد و با آموزش های دن خوان آشنا شدم و تاثیر گیاهان خلسه آور و فضای وهم انگیز نوشته هایش اما از دو سه کتابی که از کاستاندا خواندم فقط عنوان یکی خاطرم مانده است: «سفر به دیگر سو». برایم ارزشی بیش مهارت در فضاسازی نداشت و با همان دو سه کتاب، تکراری و بی مزه شد.
موج بعدی از آن کریشنا مورتی بود که همزمان شد با هرمان هسه. از کتاب های مورتی هیچکدام خاطرم نیست. تنها یادم می آید به نظرم ملال آور و پرگو آمدند. کم و بیش همچون «گرگ بیابان» و «سیذارتا» هرمان هسه. باز داستانگویی هسه تا حدی کشش داشت...
جست و جوی عرفان گره خورد به صوفی گری و انتشارات محدود و مهجور حلقه های دراویش (عمدتا نعمت الهی). اوایل مناسک شان جالب بود که آن هم به سرعت بی معنا شد. هر چه بیشتر پرسیدم کمتر پاسخ شنیدم و از نوشته هاشان چیز دندان گیری دستگیرم شد و مشاهداتم از مرید و مراد بازی و دولا و راست شدن و دست و پابوسی شان بدجوری توی ذوقم زد.
شرح و بسط عبدالکریم سروش از عرفان متاثر از مولوی برایم جذاب آمد اما کتاب خاصی از ایشان در این باره خاطرم نیست...
پائولو کوئیلو با «کیمیاگر» گل کرد. بقیه کتاب هایش به نظر من جایی و جایگاهی ندارد. اگر بشود آثار او را هم به نوعی زیر مجموعه آثار عرفانی قرار داد.
آخرین موج را اشو به راه انداخت که به نظرم از همه بی مایه تر و شعاری آمد.
با همه اینها مهمترین کتاب های عرفانی که خواندم و لذت مبسوطی بردم که هنوز از یادآوری آنها به وجد می آیم یکی «تائوی فیزیک» فریتیف کاپرا بود و دیگری «خلق مدام» توشهیکو ایزوتسو.


message 2: by Behzad (new)

Behzad Dowran | 35 comments Mod
و «ذن و فن نگهداشت موتوسیکلت» پیر سیک.


back to top