داستان كوتاه discussion

24 views
نوشته هاي ديگران > پیشنهاد های کتاب جیبی :

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments از موزه های شهر خود حمایت کن

از هیچ هدیه ای انتقاد نکن

هیچ عزیزی را در حال عصبانیت ترک نکن

هرگاه در مورد چیزی تردید داشتی لبخند بزن

هرازگاهی سکه ای را در تلفن عمومی جا بگذار
همیشه کسی هست که آن را چک کند

همیشه طرز فکر اشتباه به از دست دادن چیزهایی بسیاری منجر می شود

حتی اگر از باخت خود اطمینان داری سبک خود را حفظ کن

هر روز صبح چیزی بر زبان آور شاید کسی در کنارت محتاج کلمه ای است برای آغاز

خودت را مجبور به گرفتن وام خرید خانه ای بیشتر از سه برابر در آمد سالیانه ات نکن

به خاطر داشته باش هر یک دقیقه عصبانیت مساوی از دست دادن یک دقیقه شادی ست

هرگز به هیچ خانمی نگو که موهایت قبل از کوتاه کردن قشنگ تر بود

قبل از اینکه کارمند جدید را زیر انتقاد ببری نخستین روز کاری خودت را به یاد بیاور

به اعضا خانواده ات بگو که دوستشان داری

هر روز برای حفظ سلامتی خود کاری انجام بده

.
.
.
.


message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments می دونم که این تایپیک ربطی به ادبیات نداره

چون دوستشان داشتم خواستم شما هم بخوانید

یک زنگ تفریح بین ادبیات حسابش کنید
message 3: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments وقتی کسی تو را به یک فنجان چای دعوت می کند
پیشنهاد کن تو انعام پیشخدمت را بپردازی

حساب پول هایت را داشته باش

گاهی به بازی چوب و حلقه بپردازو سعی کن چند حلقه را دور چوب بیندازی

با بچه ها گرگم به هوا بازی کن

در مورد نتایج تصمیمات خود پیش از انجام آن بیندیش نه پس از آن

در برخورد با منشی ها مودب و مهربان باش کلید ورود دست آنهاست

به شایعات گوش کن ولی هیچ وقت در ساختن آنها مشارکت نکن

کاری نکن که خوردن همه محتویات بشقاب برای بچه ها به یک موضوع حاد تبدیل شود


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments ممنون
پیشنهادهای بعضا جالبی توشون پیدا می شه


در همین راستا
:
همیشه توی دعوا مشت اول رو بزن و محکم هم بزن

:))


message 5: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments پیشنهاد جالبی بود


back to top