داستان كوتاه discussion

20 views
نوشته هاي ديگران > در کودکی کتابی نوشتم

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by سارا (new)

سارا hourand | 207 comments هنگامی که طفل دبستانی بودم تصمیم گرفتم من هم کتابی بنویسم . کاغذ خریدم و دادم مادرم ان را کتابچه درست کرد . انگاه درس اولم را چنین نوشتم « خدا چیست ، خدا به ما نان می دهد و ... همه چیز می دهد »
به مادرم گفتم : ببین کتاب نوشتم . مادرم ضمن تمجید گفت : جلوی « خدا چیست » علامت سوال بگذار . جواب دادم برای من خدا مجهول نیست و علامت سوال نمی گذارم .... حالا سالهاست که مادرم مرده و من در کتابخانه مشغول مطالعه هستم . کجاست مادرم تا ببیند که از در و دیوار علامت استفهام می بارد .
زمین چیست ؟ نمی دانم . هوا چیست ؟ نمی دانم . برق چیست ؟ نمی دانم . .....
اناتول فرانس – نویسنده فرانسوی .message 2: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments زندگی چیست؟ نمی دانم. تلاش چیست؟ نمی دانم. موفقیت چیست؟ نمی دانم. سعادت چیست؟ نمی دانم. امید چیست؟ نمی دانم. انسان چیست؟ متاسفم که باز نمی دانم


back to top