Goodreads Librarians Group discussion

10 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch book: Oeroud Amsterdam

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Oeroud Amsterdam. Een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van de stad
- Author name: Jerzy Gawronski (contributor), Ranjith Jayasena (contributor), Marcel IJsselstijn (contributor), Reinout Rutte (contributor), Peter Henderikx (contributor), Kees Verkerk (contributor)
- ISBN: 9789059375147
- Publisher: Bas Lubberhuizen
- Publication date: April 2018
- Format: Paperback
- Description:
Oeroud Amsterdam ontrafelt de vroegste geschiedenis van Amsterdam, die al veel eerder begint dan het officiële jaar 1275, toen de stad tolprivilege kreeg van Floris V. Archeologen constateren na meer dan zestig jaar minutieus onderzoek dat de eerste Amsterdammers zich al een eeuw eerder aan de oevers van de Amstel vestigden. Met name het onderzoek bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn verschaft nieuwe inzichten. Niet alleen zijn liefst 700.000 voorwerpen opgegraven, bodemonderzoek toonde bovendien aan dat het huidige Damrak en Rokin aantrekkelijke vestigingsplekken werden nadat enkele stormvloeden het landschap hier danig hadden veranderd. Droge voeten en gunstige vaarverbindingen zorgden ervoor dat ambachts- en kooplieden hier neerstreken en de kiem legden voor het ontstaan van Amsterdam als scheepvaartstad en welvarend handelscentrum.

De auteurs - archeologen, mediëvisten, een historisch-geograaf en een stads- en architectuurhistoricus - verbinden de geschiedenis van de middeleeuwse stad aan ontwikkelingen in het landschap, de ontginning van Amstelland en het ontstaan van andere Nederlandse steden en bieden daarmee een nieuwe visie op de vroegste geschiedenis van de stad.
- Page count: 176
- Link to the book page: my link text


back to top