Mathematics&Philosophy&Astronomy discussion

47 views
پرسش پیرامون فرضیه کوانتوم

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Davood (last edited Aug 25, 2016 11:45AM) (new)

Davood Ahari آیا فرضیه فیزیک کوانتوم در باره ذرات زیر اتمی است یا می توان آن را به اشیا و اجرام بزرگ هم نسبت داد؟و آیاعدم قطعیت را به نظریات فلسفی و کلا جهان بینی هم می توان نسبت داده و از یک فرضیه فیزیکی به یک دیدگاه فلسفی رسید؟


message 2: by Morteza (new)

Morteza | 15 comments Mod
در مورد سوال اول باید بگم که نمی تونم دقیق نظر بدم، چون اطلاعاتم در مورد فیزیک کوانتوم در حد بالایی نیست و نمی تونم قاطعانه در مورد این سوالتون نظر بدم. اما در مورد سوال دومتون پاسخی قاطعانه و صد درصد قطعی می دم که امکان این وجود داره که عدم قطعیت رو کاملا میشه به نظریات و فرضیات فلسفی هم نسبت داد و از یک فرضیه ی فیزیکی به یک دیدگاه فلسفی هم رسید. در واقع اینها در یک گستره ی کلی قرار دارند. عدم قطعیت با پرسیدن یک سوال فلسفی شروع میشه و فیزیک صرفا ابزاری است برای کشف حقایق! درواقع فیزیک هست که به فلسفه کمک می کنه تا بتونه در مورد عدم قطعیت نظر بده.


back to top