Goodreads Librarians Group discussion

Brobyggere : Oversettelser til norsk fra middelalderen til i dag : Festskrift ved Norsk oversetterforenings 50-års jubileum
This topic is about Brobyggere
15 views
Book Cover Help > Add cover and other changes

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Apr 26, 2018 12:03PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments Add cover from Norwegian inter-library website: https://bibsok.no/?tnr=414206

change title to: Brobyggere : Oversettelser til norsk fra middelalderen til i dag : Festskrift ved Norsk oversetterforenings 50-års jubileum

add two authors:

Erik Egeberg
Tone Formo

add contributors with title "redaksjonskomite" (editorial committee):

Solveig Schult Ulriksen
Per Qvale
Herbert Svenkerud
Mimi Omdahl

add description:

USYNLIGE BROER

Oversetterne er ikke blant de arbeidere i kulturens vingård som stikker seg frem, og det beste man kan si om en oversettelse er at den ikke merkes. Like fullt er oversetterne viktige brobyggere. Norske oversettere har tatt seg av mye av vårt kuJtursamkvem med verden for øvrig i nærmere ett tusen år. Hva som oversettes - og hvordan - har stor betydning for et lands utvikling.

<i>Brobyggere</i> tar for seg oversettere og oversettelser fra de første helgenlegender og homilier og norske versjoner av europeisk ridderlitteratur på 1200-tallet frem til våre dagers store oversetterbragder. Magnus Rindal skriver om middelalderens oversettelser tifgammelnorsk. Erik Egeberg dekker tiden fra ca. 1500 frem til annen verdenskrig, med en spennvidde fra Peder Claussøn Friis' oversettelse av Snorre til Rocamboles eventyr og Wodehouse. Tone Formo behandler til slutt oversettelsene fra krigstiden til i dag og redegjør dessuten for oversetterncs arbeid for større kvalitet, faglig utvikling og anstendige honorarer.


message 2: by Z-squared (new)

Z-squared | 8580 comments done


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top