داستان كوتاه discussion

20 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments همیشه در عجب بودم
که چرا در جاده عشق
پابه پایم نمی آمدی
حتی وقتی آهسته می رفتم
امروز فهمیدم .....
ریگی که در کفشت بود تورا می آزرد !!!


message 2: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments ریگ کفشم بهانه بود.
ریگی در قلبم بود!


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments این چه رازیست؟ بگو، هیچ ندانم که چرا
ریگ در کفش تو، آزردگیش مال من است
!


back to top