داستان كوتاه discussion

28 views
نوشته هاي كوتاه > شكوفه هاي شادي

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Motahhareh (new)

Motahhareh | 40 comments آنگاه كه ستارگان صداي فرياد انسان ها را از بيكران دور مي شنيدند، بر اين انبوه مغز هاي بي فكر ميگريستند و با سوسوي اندك مايه ي خويش ابراز تاسف را بر اين افراد نادان نشان مي دادند.
اين انسان هاي شرور كه چشم از آسمان بر گرفته بودند و همه به سوي زمين مي نگريستند، به خودكامگي ، دروغ، تزوير، مكر، حيله، نيرنگ و بازي بي فرجام قدرت گرفتار بودند.
آري ستارگان به انسان ها و اعمال آنها مي نگريستند و دل به حال آنها مي سوزاندند كه اي كاش انسان، اين موجود بي نظير ، اين مخلوق برتر آفرينش،اين خليفه ي الهي، راهي بهتر بر مي گزيد و اين چنين به فنا و نابودي كشيده نمي شد.
آن سان كه ستارگان به اين كاهنان دروغين زمين مي نگريستند ، فرشته هاي انساني چشم به روي اين جهان تيره باز كردند تا بگويند ما نيز هستيم، ما آمديم تا جهان گرفتار حيله و تزوير را دگرگون كنيم، آمديم تا شادي را بگسترانيم و عشق را سرلوحه ي اعمال انسان ها قرار دهيم.
و اين گونه بود كه لبخند بر لبان انسان هاي بيچاره ي مفلوك نشست، آنها را به عرش اعلي برد آنجا كه جبريل را ياراي رفتن نبود، واين گونه بود كه چشمك ستارگان از اشك و آه زاري به لبخندي دل انگيز بدل شد و انسان ها را به آسمان كشاند.به آنجا كه عظمت هستي است، به درياي بيكران آسمان در پهناي سياه شب.
بخند اي ستاره ي خوشبختي كه انسان ها اكنون در جدال بين اشك و لبخند تو گرفتارند، گاه تو و همسانانت مي خنديد و زمين را به شكوفه هاي شادي دعوت مي كنيد و آنگاه كه قطرات اشك بر چشمانتان جاري مي شود واي بر حال زمين، واي بر روزگار.
و امروز ، در اين روزگار ، ستارگان بي همتاي آسمان بين لبخند و اشك مانده اند چراكه انسان ها نيز بين خوبي و بدي و حق و باطل مانده اند.
انسان ها نيز مانند ستارگان نيازمند ياري اند.
كجاست آن الهه ي خوبي ها تا انسان ها را از اين گرداب تبا هي ها به بيرون بكشد و ذره اي از آن شراب بي همتاي الهي را در جانشان بريزد.
آري انسان امروز نيازمند كسي است كه به او كمك كند.
نيازمند قدرتي برتر تا او را از فساد در خود غرق بودن بيرون بياورد و لذت زندگي را به او بياموزد.
شايد روزي اين قدرت برتر و اين الهه ي خوبي ها بيايد و آن هنگام است كه ستارگان قهقهه ي مستانه ي خويش را سر خواهند داد و عطر نيايش را در فضا پراكنده خواهند كرد.
آن روز ،روز شادي زمين و آسمان است.



message 2: by آمیرزا (last edited Aug 14, 2009 10:16AM) (new)

آمیرزا (amirza) | 81 comments جالب بود
..
اسم قشنگی هم براش انتخاب کردی


back to top